Gửi nhận file

Gửi nhận file

Cho phép một người sử dụng có thể gửi dữ liệu cho nhiều người trong cùng hệ thống như File hình ảnh, dữ liệu,...Hệ thống lưu lại lịch sử việc gửi nhận nhằm cho phép người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm lại thông tin khi cần.
 

H1. Giao diện Module Gửi nhận File dữ liệu