Lịch công tác

Lịch công tác

Lập lịch công tác theo tuần, từ ngày đến ngày tròn năm. Cho phép biên tập thời gian, nội dung, địa điểm, chủ trì, thành phần tham gia,...
Cho phép tra cứu lại các tuần trước đó...

H1. Giao diện Module Lịch công tác