Văn bản

Văn bản

Cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý toàn bộ các văn bản đi/đến, nội dung chỉ đạo, báo cáo, tờ trình, lịch trình, giúp chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, giải quyết công việc xử lý, phát hành văn bản trong cơ quan.

H1. Giao diện Module Quản lý văn bản (Role Văn thư)

H2. Giao diện tạo văn bản đến (Role Văn thư)

 

H3. Quy trình xử lý văn bản đến (tham khảo)

H4. Sơ đồ theo dõi quy trình luân chuyển xử lý Văn bản